policy image
arrows Atnaujinta 2021 10 13

Gamybos sutartis

SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

Toliau pateiktos sąvokos turi joms šioje Sutartyje nustatytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kontekstas aiškiai reikalauja kitaip:

Sutartis — ši sutartis, kurią sudaro Šalių sudarytos dalys, nurodytos 2.3 punkte

Komplektavimo specifikacija — Sudedamųjų dalių, naudojamų Prekių (-ės) Gamyboje, sąrašas, kuris privalomas

Darbo dienos -TIEKĖJO, gavusio Prekių pirkimo užsakymą, įprastinės darbo dienos (išskyrus šeštadienius, sekmadienius bei Lietuvos Respublikos valstybines šventes).

PIRKĖJAS — šios Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas PIRKĖJAS.

Pirkėjo dokumentacija - PIRKĖJO dizaino ir bet kurie kiti brėžiniai, techniniai dokumentai, programinės įrangos programos ar kiti dokumentai bet kokioje laikmenoje ar bet kokiu formatu, PIRKĖJO ar kurios nors kitos Įgaliotos pirkti įmonės pateikti TIEKĖJUI, taip pat bet kokie dokumentai, susiję su kuriais nors PIRKĖJO Įrankiais.

Elgesio kodeksas — rinkinys PIRKĖJO tiekimo grandinės reikalavimų, taikomų TIEKĖJO kvalifikacijai, TIEKĖJO patvirtinimui ir nuolatiniam TIEKĖJO kvalifikacijos kėlimui.

Sudedamosios dalys - Gamybai reikalingos dalys ir komponentai, nes šios dalys ir komponentai nurodyti galiojančioje Komplektavimo specifikacijoje. Sudedamosios dalys gali būti skirstomos į mažos rizikos, vidutinės rizikos ir kritines sudedamąsias dalis.

Kritinės sudedamosios dalys - bet kokios Sudedamosios dalys, nustatytos TIEKĖJO ir priskirtos Kritinėms sudedamosioms dalims Komplektavimo specifikacijoje arba kitur nurodytos kaip kritinės. 2 priede TIEKĖJAS ir PIRKĖJAS atskirai susitaria dėl Kritinių sudedamųjų dalių pirkimo ar užsakymo tvarkos.

Pristatymo data — data, kada Prekės padaromos prieinamos pagal tarpusavyje sutartą ir vykdomą Incoterms 2020 sąlygą.

IPU — Inžinerinių pakeitimų užsakymas, kuris privalo būti pateiktas TIEKĖJUI raštu iki įgyvendinant pakeitimus, gamybos proceso pokyčius, naujų žaliavų tiekėjų (subrangovų) pakeitimus

Prognozė — dokumentas, kuriame nurodomas PIRKĖJO planuojamas produktų, dalių ir (ar) paslaugų poreikis paprastai mėnesio laikotarpiui, išsamiau apibrėžtas 2 priede.

Prekės — bet kokie komponentai, įranga, dalys, prekės ar kitas turtas, pagaminti ar kitaip sukurti TIEKĖJO, kad PIRKĖJAS ar Įgaliota pirkti įmonė galėtų juos nupirkti, vadovaujantis šia Sutartimi ir galiojančiu Pranešimu dėl siūlomo pakeitimo.

Intelektinė nuosavybė — bet kokios intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant, patentus, autorių teises, prekių ženklus, teises į komercinį pavadinimą, teises į komercines paslaptis, praktinę patirtį, pirminius programos tekstus ir objektinius kodus, algoritmus, mikroschemų išdėstymo metodus, dizainą, naudinguosius modelius ir visus jų patobulinimus bei pakeitimus, taip pat visas jų esamas ar būsimas registracijas, paraiškas, atnaujinimus, pratęsimus, tęsinius, atskyrimą ar pakartotinį išdavimą.

Gamybos terminas — laiko tarpas nuo proceso inicijavimo iki pabaigos, įskaitant pirmąjį mėginimą inicijuoti Prekių pirkimą.

Mažos rizikos sudedamosios dalys užsakomos ir kontroliuojamos, vadovaujantis pirkimo tvarka.

Gamyba — bet kokios operacijos gamykloje, reikalingos Prekėms pagaminti: nuo Sudedamųjų dalių priėmimo iki Prekių pakavimo.

Vidutinės rizikos sudedamosios dalys užsakomos ir kontroliuojamos, vadovaujantis pirkimo tvarka. Tačiau jų kontrolės prioritetas yra antrinis — po kritinės rizikos sudedamųjų dalių.

Nebereikalingos sudedamosios dalys — remiantis PIRKĖJO įgaliojimu, TIEKĖJO įgytos sudedamosios dalys, kurios buvo planuotos ar numatomos naudoti Prekių gamybai, tačiau nepanaudotos per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo atvykimo į TIEKĖJO patalpas.

Pirkimo užsakymas — galiojantis Pirkimo užsakymo dokumentas, PIRKĖJO išduotas Prekėms pirkti pagal šią Sutartį, kuriame nurodoma dalis ir (ar) paslauga, kiekis, pirkimo kaina ir pristatymo data, kaip išsamiau apibrėžta 1 priede.

TIEKĖJAS — šios Sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas TIEKĖJAS.

Bandymų procedūros — PIRKĖJO patvirtintos bandymų procedūros, skirtos Prekių bandymams.

Garantija — TIEKĖJO suteikta savo Prekių kokybės Garantija.

2 SUTARTIES TAIKYMO SRITIS

2.1 Taikymo sritis

Šios Sutarties tikslas — susitarti dėl bendrųjų sąlygų, taikomų TIEKĖJUI teikiant Gamybos ir su ja susijusias paslaugas PIRKĖJUI. Bendrosios sąlygos yra dalis Sutarties, pagal kurią Šalys gali susitarti dėl Šalių sudarytame 1 priede apibrėžtų Prekių tiekimo.

2.2 Prekės ir paslaugos

Pagal šią Sutartį gaminamos ir tiekiamos Prekės nurodytos ir išvardytos 1 priede. Šalys gali iš dalies pakeisti 1 priedą (arba, esant reikalui, pakeisti jį nauju), siekdamos į šį savo bendradarbiavimą įtraukti naujų Prekių, sudarydamos naują priedą ar pakeisdamos jau galiojantį. Be Gamybos paslaugų, TIEKĖJAS taip pat gali teikti PIRKĖJUI logistikos ir tiekimo grandinės valdymo paslaugas, dėl kurių susitarta atskirai. Jei Šalys susitaria, kad TIEKĖJAS taip pat teikia PIRKĖJUI papildomų paslaugų, šioms paslaugoms taikomos sąlygos turi būti atskirai suderintos 1 priede

2.3 Sutarties dokumentai ir viršenybė

Sutarties struktūra yra tokia:

(i)Specialiosios sąlygos;

(ii) Bendrosios sąlygos; 

(iii) Specialiosiose sąlygose nurodyti Priedai ar kiti vėliau Šalių sudaryti rašytiniai susitarimai

Esant prieštaravimų tarp Sutarties ir kurių nors jos priedų nuostatų, taikomos Sutarties nuostatos. Esant prieštaravimų tarp šios Sutarties Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų nuostatų, taikomos Specialiųjų sąlygų nuostatos. Siekiant aiškumo, jokios iš anksto atspausdintos (individualiai neaptartos) standartinės sąlygos (pvz., pirkimo užsakyme, užsakymo patvirtinime ar sąskaitoje-faktūroje) negali būti taikomos, išskyrus atvejus, kai Šalis aiškiai raštu sutiko su atitinkama sąlyga ir atitinkamos Šalies tinkamai įgaliotasis atstovas ją pasirašė. Visi siūlomi pakeitimai ar papildymai, dėl kurių susitarta, turi būti pasirašyti kaip Sutarties priedas ir sunumeruoti eilės tvarka.

3 UŽSAKYMŲ PATEIKIMO TVARKA

3.1 Užsakymų pateikimas

Pirkimo užsakymus TIEKĖJUI PIRKĖJAS gali pateikti elektroniniu būdu. TIEKĖJAS įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per penkias (5) darbo dienas nuo tokio Pirkimo užsakymo gavimo, išsiųsti rašytinį užsakymo patvirtinimą. Jei TIEKĖJAS mano, kad užsakymo negalima įvykdyti iki pasiūlytos pristatymo datos dėl priežasčių, susijusių su transportavimu ir (ar) kitomis problemomis, nepriklausančiomis nuo TIEKĖJO valios, Šalys privalo raštu susitarti dėl naujos pristatymo datos ir atnaujinti PIRKĖJO Pirkimo užsakymą

Sutartis tarp TIEKĖJO ir PIRKĖJO laikoma sudaryta, kai TIEKĖJAS gauna Pirkimo užsakymą ir apie tai patvirtina Užsakymo patvirtinime.

PIRKĖJAS turi teisę keisti Pirkimo užsakyme nurodytus kiekius ir pristatymo datą Specialiųjų sąlygų 2 priede sutarta tvarka. PIRKĖJO pageidaujami Pirkimo užsakymų pakeitimai turi būti TIEKĖJO patvirtinti Užsakymo patvirtinime.

PIRKĖJAS pateikia 12 mėnesių Prognozę, kurią TIEKĖJAS įsipareigoja patvirtinti Prognozės patvirtinime per penkias (5) darbo dienas, kaip išsamiau nurodyta Specialiosiose sąlygose ir 2 priede (Užsakymų ir prognozių pateikimas). Pagal PIRKĖJO Prognozes TIEKĖJAS pateikia PIRKĖJUI Kritinių sudedamųjų dalių sąrašą. TIEKĖJAS taip pat gali pateikti PIRKĖJUI įgaliojimą, prašydamas leidimo įsigyti Kritines sudedamąsias dalis. Tai taikoma ir paskutinį kartą pirktoms Sudedamosioms dalims arba toms Sudedamosios dalims, kurioms taikomas minimalus sudėtinių dalių partijos kiekis, tačiau kai partijos kiekis viršija bendrą šešių (6) mėnesių, kuriuos galioja Pirkimo užsakymai, poreikį.

3.2 PIRKĖJO tiekiamos Sudedamosios dalys

Jei TIEKĖJAS Prekėms pagaminti pagal šią Sutartį privalo užsakyti sudedamųjų dalių iš PIRKĖJO, TIEKĖJAS ir PIRKĖJAS privalo laikytis TIEKĖJO nustatytų tvarkų ir procesų, vadinamų „Reikalavimai kliento sudedamosios dalims“ ir „Reikalavimai sudedamųjų dalių pakavimui“ (naujausių versijų). TIEKĖJAS privalo pateikti PIRKĖJUI naujausią pirmiau minėtų proceso dokumentų versiją iki šios Sutarties pasirašymo dienos ar pasirašymo dieną ir pranešti PIRKĖJUI raštu, jei ši versija pakeičiama, bei pateikti atnaujintą proceso dokumentaciją.

4 PRISTATYMAS, VĖLAVIMAS

4.1 Pristatymo laikas ir pristatymo terminas

Išskyrus atvejus, kai 1 priede (Kainodara) nurodyta priešingai, pristatymo sąlygas, remiantis Incoterms 2020, nustato Specialiosios sąlygos.

Daliniam pristatymui, kuris apibrėžiamas kaip mažiau nei 98% pradinio pirkimo užsakymo kiekio pristatymas, turi būti gautas išankstinis rašytinis PIRKĖJO sutikimas.

4.2 Vėlavimas

TIEKĖJUI nustačius, kad įsipareigojimų negalima įvykdyti iki pristatymo datos, TIEKĖJAS turi nedelsiant apie tai raštu pranešti PIRKĖJUI ir nurodyti vėlavimo priežastis bei savo tiksliausią įvertį, kada galės įvykdyti pristatymą. Šalys susitaria, kad TIEKĖJO vėlavimas dėl objektyvių priežasčių nelaikomas Sutarties pažeidimu ar pagrindu taikyti netesybas TIEKĖJUI arba reikšti pretenzijas ar reikalavimus, įskaitant pretenzijas dėl kokių nors (tiesioginių ar netiesioginių) nuostolių ar žalos atlyginimo.

5 KAINOS, SĄSKAITŲ-FAKTŪRŲ IŠRAŠYMAS, APMOKĖJIMO SĄLYGOS

5.1 Kainos

Prekių kainos nustatomos 1 priede (Kainodara). Kainos peržiūrimos vienos iš Šalių prašymu arba ne rečiau nei kas dvylika (12) mėnesių. Dėl bet kokių kainų pakeitimų Šalys turi susitarti tarpusavyje raštu

Naujos Prekių kainos turi būti suderintos per keturias (4) savaites po to, kai viena iš Šalių gavo prašymą dėl kainų peržiūrėjimo, pasirašant atnaujintą 1 priedą (Kainodara). Šalys susitaria skirti pakankamai išteklių, laiko ir aktyviai bendradarbiauti, siekdamos išnagrinėti ir suorganizuoti naujo 1 priedo (Kainodara) pasirašymą. Naujos kainos taikomos vėliausiai nuo kito kalendorinio ketvirčio, einančio po naujojo 1 priedo (Kainodara) pasirašymo dienos.

5.2 Valiuta

Jei dėl valiutų keitimo kursų svyravimų bendra Komplektavimo specifikacijos kaina eurais už Prekes (vieną prekę ar visas) pasikeičia daugiau kaip 2,1% nuo bendros Komplektavimo specifikacijos kainos eurais 1 priedo pasirašymo dieną, TIEKĖJAS arba PIRKĖJAS turi teisę inicijuoti kainų peržiūrėjimo procedūrą. Prekių kainų pokytį dėl valiutų keitimo kursų svyravimo abi Šalys turi peržiūrėti per dvi (2) savaites po to, kai viena iš Šalių inicijavo peržiūrėjimo procedūrą. Naujos Prekių kainos ir 1 priedas turi būti suderinti ir pasirašyti per dvi (2) savaites bei įsigalioti ne vėliau kaip kitą kalendorinį mėnesį po kainų peržiūrėjimo procedūros inicijavimo.

5.3 Nuolatiniai kainos mažinimai

Šalys siekia, kad PIRKĖJUI taikomos TIEKĖJO kainos visada būtų konkurencingos, ir Šalys įsitikinę, kad, efektyviai bendradarbiaujant, gali pavykti sumažinti kainas. Šalys turi dėti visas pastangas kainoms sumažinti, jas lyginant su konkrečiu momentu galiojančiomis kainomis. Šalys turi bendrai ir nuoširdžiai stengtis sumažinti bendrą Prekių kainą, tačiau atsižvelgiant į sutartus kokybės reikalavimus.

5.4 Apmokėjimo sąlygos

TIEKĖJAS turi teisę išrašyti sąskaitą-faktūrą PIRKĖJUI už pristatytas Prekes pagal Pirkimo užsakymus. Apmokėjimo sąlygos nustatomos Specialiosiose sąlygose. Jei PIRKĖJAS nesilaiko apmokėjimo terminų, TIEKĖJAS turi teisę taikyti Specialiosiose sąlygose nustatytas netesybas.

6 ATSARGŲ VALDYMAS

6.1 Prekės

Šalys susitaria dirbti, remiantis Bendrųjų sąlygų 3.1 punkte aprašyta ir 2 priede (Užsakymų ir prognozių pateikimas) papildyta užsakymo procedūra. Tuo atveju, jei Prekės TIEKĖJO patalpose užsilieka ilgiau nei keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo PIRKĖJO pageidaujamos gauti Prekes dienos, nurodytos pradiniame Pirkimo užsakyme, susijusiame su atitinkamomis Prekėmis, TIEKĖJAS turi teisę išrašyti sąskaitą-faktūrą PIRKĖJUI už Prekių sandėliavimą. Prekių sandėliavimo TIEKĖJO sandėlyje mokestis 0,04 % už kiekvieną kalendorinę dieną, kuris taikomas nuo bendros Prekių, sandėliuojamų TIEKĖJO sandėlyje, vertės, ir skaičiuojamas nuo 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos iki 44 (keturiasdešimt ketvirtos) kalendorinės dienos (Prekių sandėliavimo TIEKĖJO sandėlyje mokestis taikomas maksimalų 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti praėjus nemokamam 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų Prekių sandėliavimo terminui). Jei Prekės TIEKĖJO patalpose lieka ilgiau nei keturiasdešimt keturias (44) kalendorines dienas nuo PIRKĖJO pageidaujamos Prekes gauti dienos, nurodytos pradiniame Pirkimo užsakyme, PIRKĖJUI gali būti taikomos Specialiosiose sąlygose nustatytos netesybos.

6.2 Sudedamosios dalys

Sudedamosios dalys, TIEKĖJO įgytos PIRKĖJO leidimu, kurios buvo planuotos arba numatomos Prekių gamybai, bet nepanaudotos per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo atvykimo į TIEKĖJO patalpas, yra laikomos sandėliuojamomis sudedamosiomis dalimis, o TIEKĖJAS turi teisę išrašyti PIRKĖJUI sąskaitąfaktūrą 1,2% visos sudedamųjų dalių piniginės vertės už kiekvieną trisdešimt (30) kalendorinių dienų laikotarpį arba 0,04% už kiekvieną kalendorinę dieną, jei sudedamosios dalys nepanaudojamas per laikotarpį trumpesnį nei šešiasdešimt (60) kalendorinių dienų nuo jų pirminio atvykimo. Jei Sudedamosios dalys nepanaudojamos per laikotarpį ilgesnį nei šešiasdešimt (60) kalendorinių dienų nuo pirminio atvykimo, PIRKĖJUI gali būti taikomos Specialiosiose sąlygose nustatytos netesybos.

6.3 Nebereikalingos sudedamosios dalys

Nebereikalingos sudedamosios dalys susidaro dėl PIRKĖJO veiksmų, tokių kaip (bet neapsiribojant) Prekių Specifikacijos pakeitimai, Pirkimo užsakymo atšaukimas ar Prekių gamybos nutraukimas, dėl kurio TIEKĖJO objekte nebenumatomas poreikis šioms sudedamosioms dalims. PIRKĖJAS prisiima atsakomybę už visas tokias sudedamąsias dalis ir įsipareigoja nupirkti visas Nebereikalingas sudedamąsias dalis už TIEKĖJO sumokėtą savikainą su papildoma 5% administravimo išlaidų priemoka nuo visos jų vertės. PIRKĖJAS ir TIEKĖJAS turi susitarti ir užbaigti sandorį per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo TIEKĖJO pranešimo apie šių sudedamųjų dalių buvimą.

7 SPECIFIKACIJOS. SPECIFIKACIJŲ PAKEITIMAI

Visos TIEKĖJO PIRKĖJUI siunčiamos Prekės turi atitikti galiojančias Specifikacijas. TIEKĖJAS, PIRKĖJO prašymu, turi teisę keisti Prekių Specifikacijas, jei dėl pakeitimų Šalys susitarė raštu (toliau — Inžinerinių pakeitimų užsakymas) TELTONIKA EMS formoje — Inžinerinių pakeitimų užsakymo forma (naujausia versija). Jei atliekami Šalių sulygtos Prekių Specifikacijos pakeitimai, turintys įtakos Prekių kainai, pristatymui, terminams, kokybei ar veikimui, Šalys turi derėtis ir dėl pagrįstų pakeitimų susitarti raštu iki bet kokių pakeitimų įgyvendinimo. Dėl visų pakeitimų turi būti susitarta ne vėliau kaip per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo Specifikacijų pakeitimų inicijavimo, t. y. atitinkamai turi būti patikslintas ir pakeistas 1 priedas (Kainodara).

Gavęs PIRKĖJO pranešimą apie Inžinerinių pakeitimų užsakymą, kuris turi įtakos galiojantiems vykdomiems Pirkimo užsakymams arba kiekiui, PIRKĖJO įsipareigotam nupirkti pagal Pirkimo užsakymus ar Prognozę, dėl kurio Sudedamoji dalis ar agregatas tampa nebereikalingas, TIEKĖJAS prisiima visą atsakomybę už šias sudedamąsias dalis. Per protingą laikotarpį nuo tokio pranešimo gavimo TIEKĖJAS turi pateikti PIRKĖJUI pastarojo atsakomybės TIEKĖJUI už nupirktas ar planuojamas nupirkti Sudedamąsias dalis Prekių gamybai analizę. PIRKĖJAS privalo nupirkti iš TIEKĖJO visas nebereikalingas sudedamąsias dalis ar agregatus per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo TIEKĖJO pranešimo gavimo.

Dėl Prekių Specifikacijų pakeitimų galima susitarti:

(i) jei TIEKĖJAS nepagamino Prekių pagal galiojančias Specifikacijas arba

(ii) jei PIRKĖJAS pradėjo gaminti Prekes pagal galiojančias Specifikacijas. Šiuo atveju PIRKĖJAS privalo sumokėti sutartą jau vykdomų darbų (Prekių) kainą ir papildomas išlaidas, susijusias su jau vykdomų darbų pakeitimų įgyvendinimu. Tačiau TIEKĖJAS įsipareigoja padėti nustatyti PIRKĖJUI, ar jau vykdomi darbai turi būti užbaigti, nutraukti ar Prekės išsiųstos tokioje stadijoje, kokios yra tuo momentu.

Nuo Šalių sutartos Prekių Specifikacijos pakeitimų įgyvendinimo dienos visos TIEKĖJO išsiųstos Prekės turi atitikti pakeistas Specifikacijas.

8 INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

8.1 Intelektinės nuosavybės objektų nuosavybės teisės

TIEKĖJAS pripažįsta, kad pagal šią Sutartį jo gauta Intelektinė nuosavybė sudaro PIRKĖJO komercinę paslaptį ir konfidencialią informaciją. PIRKĖJUI priklauso visos nuosavybės teisės į tokius Intelektinės nuosavybės objektus, o TIEKĖJAS neįgyja jokių teisių į šią Intelektinę nuosavybę, išskyrus atvejus, kai šioje Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip. Siekiant išvengti abejonių, šios nuostatos neturi įtakos jokioms Intelektinės nuosavybės teisėms, kurios nuosavybės teise priklausė kuriai nors iš Šalių ar buvo jos valdomos iki pradedant bendradarbiavimą šios Sutarties pagrindu ir (ar) kurios nėra svarbios šiam bendradarbiavimui.

8.2 Intelektinės nuosavybės naudojimas

TIEKĖJAS neturi teisės, be išankstinio rašytinio PIRKĖJO sutikimo, naudoti, parduoti PIRKĖJO pagal šią Sutartį pateiktos Intelektinės nuosavybės ar bet kokių medžiagų, kitaip jomis disponuoti ar pasinaudoti, išskyrus kai tai reikalinga Gamybos ir su ja susijusioms paslaugoms teikti šios Sutarties pagrindu. PIRKĖJAS neturi jokios kitos teisės naudoti, parduoti TIEKĖJO Intelektinės nuosavybės ar kitos TIEKĖJO medžiagos ar informacijos, kitaip jomis disponuoti ar pasinaudoti, be išankstinio rašytinio TIEKĖJO sutikimo, išskyrus Sutartyje nustatytus atvejus.

8.3 Žalos atlyginimas

Kiekviena Šalis atsako už bet kokį savo veiksmais pagal šią Sutartį padarytą trečiojo asmens Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą ar tariamą pažeidimą. TIEKĖJO įsipareigojimas atlyginti žalą netaikomas tuo atveju, jei trečiojo asmens teisių pažeidimas susijęs su specialiais rašytiniais Gamybos tikslais PIRKĖJO pateiktais nurodymais ar medžiaga.

PIRKĖJAS įsipareigoja ginti TIEKĖJĄ nuo reikalavimų, pretenzijų ir (ar) ieškinių, pateiktų dėl to, jog pagal Specifikacijas pagamintos Prekės pažeidė trečiojo asmens Intelektinės nuosavybės teises, galiojančias Specialiosiose sąlygose nurodytoje šalyje ir (ar) teritorijoje. TIEKĖJAS įsipareigoja nedelsiant raštu pranešti PIRKĖJUI apie tokius reikalavimus, pretenzijas ir (ar) ieškinius bei suteikti teisę PIRKĖJUI gintis nuo reikalavimų, pretenzijų ir (ar) ieškinių ar sudaryti taikos sutartis dėl jų, taip pat suteikti PIRKĖJUI visą jam būtiną informaciją, pagalbą ir įgaliojimus. PIRKĖJAS įsipareigoja atlyginti TIEKĖJUI visas kompetentingo teismo priteistas išlaidas dėl minėto pažeidimo.

9 PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

9.1 Įgaliojimas

TIEKĖJAS ir PIRKĖJAS pareiškia ir garantuoja, kad yra kompetentingi ir turi įgaliojimus sudaryti šią Sutartį bei vykdyti Pirkimo užsakymus ir kitus sandorius pagal šią Sutartį. Sutartį abi Šalys sudaro teisėtai, o Sutarties nuostatos sudaro teisėtus, galiojančius ir privalomus abiejų Šalių įsipareigojimus, kurie gali būti priverstinai įgyvendinti abiejų Šalių atžvilgiu. PIRKĖJO ir TIEKĖJO santykiai yra nepriklausomų rangovų santykiai.

9.2 Įstatymų ir kitų teisės aktų bei TIEKĖJO elgesio kodekso laikymasis

TIEKĖJAS pareiškia ir garantuoja, kad šioje Sutartyje nustatytas pareigas vykdys taip, kad šis vykdymas atitiktų visus galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus (įskaitant galiojančias tarptautines sutartis), bei kad tokių pareigų vykdymas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių. Jei viena Šalis kaltinama įstatymų, kitų teisės aktų ar trečiojo asmens teisių pažeidimu ar jų nesilaikymu, ir toks pažeidimas ar nesilaikymas patenka į Sutarties taikymo sritį, kita Šalis turi nedelsiant apie tokį kaltinimą raštu pranešti PIRKĖJUI.

TIEKĖJAS pareiškia ir garantuoja, kad šioje Sutartyje nustatytas pareigas vykdys visiškai laikydamasis TIEKĖJO elgesio kodekso.

10 KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS VADYBA, ELGESIO KODEKSAS

10.1 Kokybės ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema

Prekių gamybai TIEKĖJAS naudoja ISO 9001:2015 sertifikuotą kokybės sistemą. Savo kokybės valdymo sistema, procesais ir tvarka TIEKĖJAS užtikrina, kad kiekvienas pristatytas Prekės vienetas atitiks šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus. TIEKĖJAS turi atitikti ISO 45001:2018 sertifikavimo reikalavimus.

10.2 Aplinkosaugos vadybos sistema

Tame objekte, kur gaminamos Prekės PIRKĖJUI, TIEKĖJAS savo veiklą vykdo pagal ISO 14001:2015 sertifikuotas aplinkosaugos vadybos sistemas.

10.3 Bandymai

Į Prekių kainą įskaičiuotos Bandymų procedūros, taikomos šios Sutarties įsigaliojimo dieną. Gamybos paslaugų teikimo metu abi Šalys turi teisę siūlyti atnaujinti Bandymų procedūras. Šie atnaujinimai įsigalioja nuo tada, kai juos raštu patvirtina abi Šalys.

10.4 Atsekamumo sistema

Informaciją apie Sudedamųjų dalių gamintojus ir Prekėms naudojamus tipus galima atsekti pagal Prekių serijos numerius. Ši atsekamumo informacija gali būti saugoma šešis (6) mėnesius nuo atitinkamų Prekių pagaminimo, o PIRKĖJUI turi būti leidžiama susipažinti su visa turima informacija ne vėliau kaip per trisdešimt (30) darbo dienų nuo PIRKĖJO rašytinio prašymo pateikimo

10.5 Elgesio kodeksas

TIEKĖJAS visuomet laikosi naujausios redakcijos Elgesio kodekso tiek, kiek tai leidžia vietos įstatymai. Šios Sutarties pasirašymo dieną galiojanti redakcija pateikiama 3 priede. Esant prieštaravimų tarp Elgesio kodekso ir šios Sutarties nuostatų, taikomos Sutarties nuostatos

11 GARANTIJA

11.1 Standartinės garantijos sąlygos

TIEKĖJAS garantuoja, kad Pristatymo dieną Prekės bus naujos ir nenaudotos, o 

garantiniu laikotarpiu:

(i) neturės jokių trūkumų, gamybos ar darbų defektų ir

(ii) atitiks Specifikacijas ar kitus Sutarties reikalavimus.

Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos PIRKĖJUI už Prekes. Prekių garantinis terminas nurodytas Sutarties Specialiosiose sąlygose.

12 ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

12.1 Atsakomybės apribojimas

Išskyrus atvejus, kai Sutartyje susitarta priešingai, nei viena Šalis jokiais atvejais neatsako kitai Šaliai pagal šią Sutartį už specialiuosius netiesioginius nuostolius, nepriklausomai nuo to, ar šiuos nuostolius buvo galima pagrįstai numatyti ar ne.

12.2 Išimtys

12.1 dalyje nustatytas apribojimas netaikomas, kai i) yra pažeisti 13 dalyje nustatyti konfidencialumo įsipareigojimai; ii) atsakomybė atsiranda dėl 11 dalyje nustatyto reikalavimo dėl netinkamos kokybės gaminiais padarytos žalos atlyginimo; iii) TIEKĖJAS pažeidžia kurią nors PIRKĖJO Intelektinės nuosavybės teisę ar iv) atsakomybė atsiranda dėl bet kurios Šalies didelio neatsargumo ar tyčios.

Kiekviena Šalis turi imtis visų komerciškai pagrįstų veiksmų, kad sumažintų savo nuostolius (įskaitant, kiek tai atitinka tinkamo verslo sprendimo reikalavimus, kad patirtų tik minimalias išlaidas nuostolius sukėlusiam pažeidimui ištaisyti), sužinojusi apie kokį nors įvykį, galintį pagrįstai sukelti ar sukeliantį juos. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti viena su kita, siekdamos išspręsti bet kokį reikalavimą ar atsakomybės taikymo klausimus, kuri iš Šalių turi atlyginti žalą kitai Šaliai pagal šią Sutartį, įskaitant dėti komerciniu požiūriu pagrįstas pastangas sumažinti tokį reikalavimą ar atsakomybę arba juos išspręsti.

13 KONFIDENCIALUMAS

Kiekviena Šalis įsipareigoja neribotai laiko požiūriu neatskleisti tretiesiems asmenims jokios Konfidencialios informacijos, gautos iš kitos Šalies šios Sutarties pagrindu.

Šioje nuostatoje Konfidenciali informacija reiškia bet kokią techninę, komercinę ar bet kokios kitos rūšies informaciją, nepriklausomai nuo to, ar ši informacija pagrįsta dokumentais ar ne, išskyrus:

a) viešai prieinamą informaciją ar informaciją, kuri tampa viešai prieinama dėl priežasčių, nesusijusių su gaunančiosios Sutarties Šalies padarytu pažeidimu;

b) informaciją, kurią gaunančioji Šalis jau žinojo iki ją gaudama iš kitos Šalies, ir gali pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

c) ir informaciją, kurią gaunančioji Šalis gavo arba gaus iš trečiojo asmens, nesaistomo Šalies konfidencialios informacijos slaptumo įsipareigojimo.

Tačiau pagal 13 dalies c punktą gaunančioji Šalis neturi teisės trečiajam asmeniui atskleisti fakto, kad ta pati informacija taip pat buvo gauta iš kitos Šalies Sutarties pagrindu. Kiekviena Šalis įsipareigoja užtikrinti, kad Šalies darbuotojai, patarėjai, valdybos nariai ir kiti atstovai neperduotų jokios Konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims. Šiuo atžvilgiu, kiekviena Šalis turi užtikrinti, kad asmenys, galintys susidurti su Konfidencialia informacija, būtų įpareigoti tokią informaciją laikyti konfidencialia tiek, kiek to iš Šalies reikalauja ši Sutartis. Siekiant išvengti abejonių, bet kokia informacija ar medžiaga, PIRKĖJO gauta iš TIEKĖJO dėl Gamybos ar kitų paslaugų pagal šią Sutartį teikimo, nelaikoma TIEKĖJO konfidencialia informacija, kurios PIRKĖJAS neturi teisės naudoti savo veikloje. Kiekviena Šalis gali naudoti kitos Šalies atskleistą Konfidencialią informaciją tik Šalių bendradarbiavimui pagal šią Sutartį. 13 dalyje nustatyti Šalių įsipareigojimai lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo bei galioja penkerius (5) metus nuo Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, nepriklausomai nuo pasibaigimo pagrindo. Niekas šioje Sutartyje neriboja TIEKĖJO prievolės saugoti PIRKĖJO komercines paslaptis, nustatytos galiojančiuose įstatymuose.

14 GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

14.1 Galiojimo terminas

Sutartis galioja Specialiosiose sąlygose nurodytą laikotarpį. Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, raštu apie tai iš pranešdama prieš šešis (6) mėnesius

14.2 Sutarties nutraukimas nedelsiant

Bet kuri Šalis gali nedelsiant nutraukti Sutartį ir visus galiojančius priedus, iš anksto apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai, esant bent vienai iš šių aplinkybių:

(i) jei kita Šalis padarė esminį kokios nors šios Sutarties sąlygos pažeidimą ir per trisdešimt (30) kalendorinių dienų laikotarpį nuo rašytinio pranešimo apie pažeidimą gavimo dienos neištaisė šio pažeidimo;

(ii) jei esminio pažeidimo negalima ištaisyti;

(iii) jei kitai Šaliai iškelta bankroto byla ar pradėtos nemokumo procedūros, ir tokia byla ar procedūros nenutraukiamos per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo bylos (procedūros) pradžios, arba

(iv) dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip išsamiau apibrėžta 16.1 dalies nuostatose.

14.3 Nutraukimo pasekmės

TIEKĖJAS turi tęsti Gamybos paslaugų teikimą ir Prekių tiekimą pagal PIRKĖJO užsakymus įspėjimo apie Sutarties nutraukimą laikotarpiu iki faktinio nutraukimo momento. Nutraukus Sutartį: (i) visi neįvykdyti nepatvirtinti Pirkimo užsakymai, PIRKĖJO pasirinkimu, turi būti įvykdyti; (ii) TIEKĖJAS turi padėti PIRKĖJUI rinkti TIEKĖJO dokumentaciją, leidžiančią PIRKĖJUI ar PIRKĖJO paskirtam asmeniui perduoti gamybą trečiam asmeniui — gamintojui. Tokia pagalba perdavimo procese turi būti teikiama vieno (1) mėnesio laikotarpį po Sutarties nutraukimo. Tokiu atveju TIEKĖJAS turi teisę į išlaidų atlyginimą už sugaištą laiką ir panaudotas medžiagas.

15 TAIKYTINA TEISĖ IR GINČAI

Šiai Sutarčiai taikoma Specialiosiose sąlygose nurodyta teisė, neatsižvelgiant į teisės normų kolizijos principus. Šalys įsipareigoja dėti visas pastangas, kad visus nesutarimus, susijusius su šia Sutartimi, išspręstų draugiškomis derybomis. Šalims nepavykus draugiškai jų išspręsti, bet kuri Šalis turi teisę šiuos nesutarimus perduoti Sutartyje nurodytai ginčų sprendimo institucijai. Visi ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, kylantys dėl šios Sutarties, jos pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo ar su jais susiję, galutinai sprendžiami Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

16 ĮVAIRIOS NUOSTATOS

16.1 Nenugalima jėga

Abi Šalys atleidžiamos nuo bet kokių Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo laiku, o šių įsipareigojimų įvykdymo terminas pratęsiamas protingam terminui, atsižvelgiant į atitinkamas aplinkybes, jei šie negali būti iš viso įvykdyti ar negali būti laiku vykdomi dėl pramoninių ginčų arba kokios nors priežasties, nepriklausančios nuo atitinkamos Šalies valios, tokios kaip (neapribojant minėtų dalykų bendrumo): stichinės nelaimės, riaušės, karai, nelaimingi atsitikimai, embargai ar privalomi nurodymai (valdžios veiksmai). Nenugalimos jėgos atveju, Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo apie tai nedelsiant raštu pranešti kitai Šaliai ir pateikti jai visą susijusią informaciją. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip tris (3) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę nedelsiant nutraukti šią Sutartį, raštu apie tai pranešusi kitai Šaliai.

16.2 Teisių perleidimas

Nei viena Šalis neturi teisės perleisti teisių ir pareigų pagal šią Sutartį, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

16.3 Pranešimai

Visi pagal šią Sutartį pateikiami pranešimai turi būti pateikti lietuvių kalba ir išsiųsti Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytais Šalių elektroninio pašto adresais; jie taip pat gali būti siunčiami registruotu paštu. Bet kuriuo atveju, šis pranešimas turi būti siunčiamas Specialiosiose sąlygose nurodytais adresais. Šalys privalo informuoti viena kitą apie bet kokius savo kontaktinės informacijos pasikeitimus.

16.4 Atskiriamumas

Jei kuri nors Sutarties nuostata būtų pripažinta negaliojančia arba neįgyvendinama pagal galiojančius teisės aktus, ji neturi įtakos likusioms Sutarties nuostatoms; jos yra privalomos Šalims ir vykdytinos. Šalys įsipareigoja dėti pastangas pakeisti tokią nuostatą, kiek tai būtina, kad tokia nuostata taptų galiojančia ir vykdytina bei atitiktų Šalių ketinimus.

16.5 Atsisakymas

PIRKĖJO ar TIEKĖJO nereikalavimas griežtai vykdyti kokią nors Sutarties nuostatą nereiškia jo teisių atsisakymo pagal teisės aktus ar kitu būdu, kitų nuostatų atsisakymo ar kitos Šalies kurios nors Sutartyje nustatytos nuostatos nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

16.6 Subranga

Jei bet kurios Šalies įsipareigojimus, nustatytus šioje Sutartyje, vykdo subrangovai, abi Šalys atsako už šiuos įsipareigojimus, už visus tokių subrangovų veiksmus ir neveikimą bei už tai, kad subrangovai laikytųsi šios Sutarties nuostatų, kaip už savo pačios Sutarties sąlygų laikymąsi. TIEKĖJAS atsako už vienintelį PIRKĖJO kontaktinį asmenį Gamybos klausimais.

16.7 Asmens duomenys

Sutarties Šalys pareiškia, kad per nustatytą laikotarpį jos pateikė arba pateiks informaciją apie asmens duomenų perdavimą ir su tuo susijusį duomenų tvarkymą pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 13 ir 14 straipsnius savo atstovams ir Sutartyje nurodytiems kontaktiniams asmenims, kitiems Šalių darbuotojams bei kitiems fiziniams asmenims, kurių asmens duomenys bus atskleisti arba kitaip perduoti kitai Šaliai šios Sutarties galiojimo laikotarpiu. Minėta informacija — tai Šalių rekvizitai, duomenų perdavimo tikslas (t. y. Sutarties sudarymas ir vykdymas, duomenų perdavimo pagrindai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) ir c) punktai), prieigos prie duomenų suteikimas IT ir serverio paslaugų teikėjams ir kitoms Grupės įmonėms, duomenų subjekto teisės (teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, teisė reikalauti ištaisyti duomenis, teisė reikalauti sunaikinti duomenis ar sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą), teisė prašyti apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą, teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai). Toliau pasirašiusieji Šalių atstovai patvirtina, kad susipažino su informacija apie savo asmens duomenų tvarkymą. Kiekviena Šalis įsipareigoja, kitos Šalies prašymu, pateikti įrodymus apie minėtos pareigos įvykdymą

Naudojame slapukus, kad užtikrintume geriausią patirtį mūsų svetainėje. Jei toliau naudositės šia svetaine, laikysime, kad sutinkate su slapukų naudojimu.